تنظیم سافت استارتر

تنظیمات سافت استارتر

دستگاه سافت استارتر دارای یـک پنـل کنتـرل (HMI) بـرای مشاهده ی متغیرها، آلارم هـا و پیام هـای ماشـین و همینطور امکانات تعبیه شده برای تغییر دادن مقادیر پارامترها در هنگام تعمیرات سافت استارتر می باشد.

HMI دارای یــکLC  16×2 بــرای نمــایش دادن مقــادیر پارامترهــا و پیام هــا،  پنج عدد کلیــد بــرای کنترل کردن و اعمال تغییرات بـر روی پارامترهـا و سه عدد چـراغ نمایانگر وضـعیت است کـه در ادامه توضـیح داده می شود:

1- کلید ENTER  کــه وظیفــه ی ورود بــه قسمت تنظــیم پارامترهــای دســتگاه سافت استارتر و همچنــین ذخیــره کردن مقادیر پارامترها در حافظه HMI را دارد.

2- کلید ی  ∆ up و دکمه ∇ Down که مقادیر پارامترها را در سافت استارتر کم و زیاد می کنند.

3- دکمه ی Res  کــه وظیفه ی آن برگردانــدن دســتگاه سافت استارتر بــه وضــعیت معمولی در صــورت بــروز آلارم یا پس از تعمیرات سافت استارتر می باشد.

4- دکمه ، # ،کـه در شـرایط تعریـف شـده اطلاعـات موجـود در حافظه HMI را به حافظه ی سافت استارتر ارسال می کند.

5- چراغ Run که نشان دهنده ی وضعیت دستگاه سافت استارتر در حال راه اندازی و کارکرد الکتروموتور می باشد.

6- چــراغ Alarm که در صــورت ایجــاد اشــکال روشــن شــده و مــتن خطای ایجاد شده روی LCD به نمایش گذاشته  می شود. با روشن این چراغ احتمال نیاز به تعمیرات سافت استارتر وجود دارد.

7- چــراغ SEND که در زمان ایجــاد ارتبــاط و انتقــال دیتا از HMI بــه  سافت استارتر روشــن می شود.

پارامترهای سافت استارتر

توجه داشته باشید که بـرای تنظـیم پارامترهـا پس از تعمیرات سافت استارتر اول لازم است دسـتگاه در وضـعیت Ready to start  باشـد.

انجام تنظـیم پارامترها در زمان راه اندازی و یا کار الکتروموتور ممکن نیست.

بــرای ورود  بــه بخش Setting  باید کلید ENTER  روی پنــل  HMI دســتگاه سافت استارتر را به مدت 5/0 ثانیـه فشار دهید.

در ایـن صـورت دسـتگاه  بـا نمـایش واژه GO TO SETTING سیستم بـه خـط اول تنظــیمات پارامترهــای عددی یعنــی پــارامتر فیــوز تندســوز  یــا Fast fuse  مــی رود.

 

سپس بــا فشــردن مجــدد کلید ENTER  و ظـاهر شـدن مقـادیر متغیر، پـارامتر مربوطه را بـا اسـتفاده از دکمـه هـای  ∆ up یـا ∇ Down مـی تـوان تغییر داد.

 

امیدواریم که مطالب فوق برای شما مفید واقع شده باشد همچنین جهت مشاوره برای تعمیرات سافت استارتر و خرید انواع آن ها می توانید با کارشناسان مجرب شرکت لیان تماس حاصل کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *