تنظیم پارامترهای سافت استارتر

در صورتی که قصد تنظیم پارامترها پس از تعمیرات سافت استارتر را دارید توجه کنید که ابتدا لازم است دستگاه در وضـعیت Ready to start  باشـد. انجام تنظـیم پارامترها در زمان های راه اندازی و یا روشن بودن الکتروموتور امکان پذیر نمی باشد. بــرای ورود  بــه مرحلــه Setting  لازم است دکمــه ENTER  روی پنــل  HMI دســتگاه را بــرای مـدت 5/0 ثانیـه فشـار دهید کـه در ایـن صـورت دسـتگاه  بـا نمـایش واژه   GO TO SETING  بـه خـط اول تنظــیم پارامترهــا یعنــی پــارامتر فیــوز تندســوز  یــا Fast fuse  مــی رود و بــا فشــردن مجــدد دکمــه ENTER  و ظـاهر شـدن مقـادیر عـددی پـارامتر مربوطه بـا اسـتفاده از دکمـه هـای  ∆ up یـا ∇ Down مـی تـوانید مقـادیر عـددی آن را تغییـر بدهید.

تنظیم توان دستگاه

دسـتگاه سافت استارتر در بخـش تنظـیم پـارامتر فـوق بـر روی صـفحه نمـایش خود متن  روبرو را به نمایش می گذارد. FAST FUSE   XXX Amp

مقادیر XXX بسته به نوع تـوان دسـتگاه متغیـر است و قابـل تنظـیم توسـط کـاربر مـی باشـد. به عنـوان مثال برای یک الکتروموتور 90KW  پس از تغییرات سافت استارترمی توانید مقدار175 A را تنظیم کنید.
پـس از تنظـیم مقـادیر بـا  فشـار مجـدد دکمـه ENTER دستگاه پس از ذخیـره کـردن مقـادیر فـوق بـه خط بعدی تنظیمات پرش می کند.

تنظیم Fast Fuse Timer :

تنظیم بعـدی پس از تعمیرات سافت استارتر ، مرحلـه تنظـیم زمـان فیـوز تندسـوز یـا Fast Fuse Timer مـی باشـد کـه بـا فشـردن مجـدد دکمـه ENTER  مـی تـوانید  بـا استفاده از دکمـه هـای up  و Down  مقـادیر عـددی پارامتر را تغییـر بدهید و سپس بـا فشـاردکمـه ENTER پـس از ذخیـره مقـادیر پـارامتر، برنامـه بـه خـط بعـدی تنظـیمات وارد مـی شود. در زمـان تنظیم پنل کنتـرل دستگاه مـتن زیـر  را  بـه نمـایش مـی گـذارد کـه بـا اسـتفاده از کلیـد هـایDOWN , UP  قابل تنظیم می باشد.    FAST FUSE Timer   XXX Sec

تنظـیم زمـان فیـوز

بــه عنــوان مثــال اگــر پس از تعمیرات سافت استارتر ، پــارامتر Fast fuse در یــک موتــور90کیلو واتی  معــادل 175 A  و زمــان آن یعنــی پـارامتر  Fast Fuse Timer معـادل  5 ثانیه تنظـیم شـده باشـد، در صـورت عبـور جریـان بیشـتر از حد در مـدار و گذشـت زمـان بـیش از 5ثانیه، سافت استارتر بـا خـاموش کـردن الکتروموتـور و فعـال کـردن خروجی آلارم دستگاه مـتن مقابـل را بـه نمـایش مـی گذارد کـه به معنای فعـال شـدن فیـوز تنـد در زمان و جریان تعریف شده توسط کاربر می باشد.

FAST FUSE Active   At 175A 5 Sec

تنظیم Slow Fuse Timer :

عملکـرد این پارامتر نیز هماننـد Fast Fuse بـوده و تنها بـه عنـوان سـت پوینـت دوم جریـان دسـتگاه مـی باشـد. پس از تعمیرات سافت استارتر ، مقـادیر عـددی این پارامتر نیز نیـز همچـون دیگـرپارامترها بـا اسـتفاده از کلیـد هـای   DOWN, UP تنظـیم می شـود  و بـا فشـار دکمـه  ENTER بعـد از پایان تنظـیمات بـه خـط بعـدی پـرش می کنیم. پـارامتر بعـدی فـاکتور زمـانی Slow Fuse Timer می باشد که این دو به شکل زیر  بر روی صفحه نمایش دستگاه دیده می شوند.

Slow FUSE  Amp

XXX Amp

Slow fuse Timer

XXX Sec

تنظیم پارامترهای سافت استارتربـه عنوان مثال پس از تعمیرات سافت استارتر اگـردر یـک موتـور90 کیلوواتی مقدارعـددی 160آمپر  Slow Fuse Amp و مقـدار زمـانی آن یعنـی 20ثانیه  Slow Fuse timer تعریـف شــده باشـد، در صــورت عبـور جریــان معــادل 161آمپر یا بیشــتر از مدار الکتروموتور و بعــد از گذشــت زمــان 20 ثانیه دســتگاه الکتروموتــور را خــاموش نموده و پیغام روبرو به نمایش گذاشته می شود.

S/Fuse   Active    At 160A  20Sec

 

امیدواریم که مطالب فوق برای شما مفید واقع شده باشد همچنین جهت مشاوره برای تعمیرات سافت استارتر و خرید انواع آن ها می توانید با کارشناسان مجرب شرکت لیان تماس حاصل کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *