تنظیم پارامترهای سافت استارتر

پیشتر در مقاله ی ” تنظیم پارامترهای مختلف سافت استارتر “  با تعدادی از پارامترهای قابل تنظیم آشنا شدیم. در این مقاله به بررسی سایر پارامترهای قابل تنظیم در دستگاه می پردازیم. یکی دیگر از پارامترهای قابل تنظیم پس از تعمیرات سافت استارتر، تنظیم پارامتر Start Current Limiter است. وظیفه ی این پارامتر محدود کردن بالاترین میــزان جریــان راه افتادن الکتروموتـور در دستگاه می باشد. با فشار دادن مجـدد کلیدENTER   پـارامتر گفته شـده بر رویLCD   دسـتگاه سافت استارتر بـه شکل زیر  نشان داده مـی شـود.

  تنظیم پارامترهای سافت استارتر

تغییـرات مقـادیر پارامتر هماننـد دیگـر پارامترهـا بـا استفاده از کلیدهای Down   و   up انجام می گیرد. سـپس بـا فشار دادن دکمـهENTER  مقـادیر موردنظر ذخیـره شـده و  دستورات به خـط بعـدی در صفحه نمایش جابجا می شود.

Start current

Limiter  xxx  Amp

به عنوان مثال پس از تعمیرات سافت استارتر اگر ایـن پـارامتر به وسیله کـاربری در یـک موتـور90kw در مقـدار350 آمپر  تعریـف بشود، دســتگاه سافت استارتر بعد از دریافــت فرمــان Start  و تزریــق کردن نیرو بــه الکتروموتــور اجــازه عبــور کردن جریــان بــیش از350 آمپر را به  الکتروموتور نخواهد داد و مقادیر جریان را محدود می کند.

پارامتر Start Ramp Time :

این پارامتر وظیفه تعریف زمـان و میـزان شـیب رشـد نیروی تزریـقی بـه الکتروموتـور توسـط دسـتگاه سافت استارتر را بر عهده دارد. در صورتی که پس از اتمام تعمیرات سافت استارتر قصد تنظیم این پارمتر را دارید، توجه داشته باشید که این پارامتر بر رویLCD  به شکل زیر نشان داده می شود.

Start Ramp Time

XX   Sec

به عنوان مثال اگر میزان این پـارامتر توسـط کـاربر بـه مقـدار7 ثانیه تعیین شـده باشـد، دسـتگاه سافت استارتر بـا توجه به زمـان میـزان انـرژی الکتریکـی تزریـق شده بـه الکتروموتـور از مقـدار 0%الـی 100% را طـی زمـان صفر تا 7 ثانیه انجام خواهد داد.

پارامترهای سافت استارتر پارامتر Max Start Time :

پس از پایان تعمیرات سافت استارتر با استفاده از این پـارامتر کـاربر می تواند زمـان فعالیـت دسـتگاه را به منظور راه انـدازی الکتروموتـور، محـدود نماید.

به این معنی که درصـورت تنظیم شـدن ایـن پـارامتر توسـط کـاربر در مقـادیر عـددی 10 ثانیه دسـتگاه سافت استارتر بـرای مـدت زمان 10 ثانیـه عملیات راه اندازی را ادامـه می دهد و در صـورتی کـه در بـار مکانیکی ماشـین مشـکلی پـیش بیاید کـه موجب افـزایش یافتن زمـان لازم بـرای راه انـدازی دستگاه باشد باشـد، دستگاه پیش از راه انـدازی کامـل الکتروموتـور اقدام به خاموشی آن می کند و با اعلام کردن اخطار کاربر را مطلع می سازد.

اخطار مربوطه به شـکل زیر بـه نمـایش در خواهد آمد کـه به معنای تـلاش دسـتگاه سافت استارتر بـرای راه انـدازی الکتروموتور با جریـان حداکثر 350 آمپر و در طـی زمـان20 ثانیه بـوده کـه موفقیت آمیز نبوده است.

Start Time Fault

 350 A & 20 sec

پارامتر Start Ramp Time  :

یکی دیگر از پارامترهایی که پس از پایان تعمیرات سافت استارتر قابل تنظیم است پارامتر Start Ramp Time می باشد. این پـارامتر وظیفـه ی تعریـف کردن شـیب خـاموش شـدن الکتروموتـور در زمـان فراینـدSTOP   را برعهده دارد. این پارمتر به این شکل عمل می کند که بـه عنـوان مثـال در صـورت تعریـف مقـادیر عـددی5 ثانیه  بـرای پـارامتر فوق، دسـتگاه سافت استارتر بعد از دریافـت کردن فرمـان STOP  الکتروموتـور را در طـول زمـان 5 ثانیه و به آرامی خاموش می کند. این روش در مدل های گوناگون سافت استارتر به خاموش شدن نرم نیز شهرت دارد.

Stop Ramp Time

  X      Sec

در قسمت فوق به جای علامت X مقدار ثانیه موردنظر برای خاموش شدن نرم را وارد می کنیم.

 

امیدواریم که مطالب فوق برای شما مفید واقع شده باشد همچنین جهت مشاوره برای تعمیرات سافت استارتر و خرید انواع آن ها می توانید با کارشناسان مجرب شرکت لیان تماس حاصل کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *