فرایند راه اندازی نرم

در این مقاله تصمیم داریم به بررسی فرایند راه اندازی نرم بپردازیم. پس از تعمیرات سافت استارتر در ابتـدای فرایند راه اندازی نرم، انـرژی الکتریکـی بـه کنتـاکتور K1 می رسـد و پـس از دریافت فرمـان Start توسـط کاربر، دستگاه کنترلر داخلی سیستم کنتاکتورK1  را در مـدار قـرار می دهد. سـپس انـرژی الکتریکی بـا عبـور از K1 بــه دستگاه ســافت استارتر و کنتاکتورK3  می رسد. سپس کنترلر دستگاه، سیســتم میــزان ولتــاژ، فرکانس و فاز برق شبکه را تنظیم می نماید.

راه اندازی الکتروموتور

در صــورت مناسب بودن پارامترهای ولتاژ، فرکانس و ترتیب فازها فرایند بعدی یعنی راه اندازی الکتروموتور به روش آرام الکتریکی صورت می پردازد.

دســتگاه الکتروموتور را طبــق مقادیر مشخص شــده به روش افزایش آرام انرژی راه اندازی می کند. پـس از اتمـام راه انـدازی، سیسـتم بـا روشن نمودن کنتـاکتور K3 سـافت اسـتارتر را بای پس می کند.

ایـن امـر موجب طـولانی شـدن عمـر قطعـات الکترونیک قـدرت دسـتگاه و کاهش احتمال نیاز به تعمیرات سافت استارتر می شود.

پس از اتمام فرایند راه اندازی الکتروموتـور، سیسـتم بـا کنترل دقیـق بـر میـزان جریان عبوری و همچنین تغییرات ولتاژ و فرکــانس، سلامت عملکرد الکتروموتور را تضــمین نموده و از احتمال تعمیرات سافت استارتر می کاهد. در صورت وجود مشکل در هر یک از پارامترها، دستگاه الکتروموتـور را خـاموش نموده و با فعال نمودن آلارم و همچنین ارسال پیغام خطای ایجاد شده بـر روی صـفحه ی نمـایش، کاربر را از خطای ایجاد شده  مطلع می سازد.

فرایند راه اندازی نرم

توجه داشته باشید که پس از پایان تعمیرات سافت استارتر در فرآیند خاموش شدن و یا در صورت بروز خطا در هنگام عملکرد الکتروموتور و یا در صورت دریافت فرمان استاپ از کـاربر، دسـتگاه بـه روش خـاص خـود الکتروموتور را خـاموش می سازد. برای شروع فرآینـد خـاموش نمودن سیسـتم ابتـدا المان هـای الکترونیکی قـدرت دستگاه یا همان SCRها روشـن مـی شوند و بـار کنتاکتور K3 را برعهده می گیرند.

سـپس کنترلـر کنتاکتورk3  را بـدون بـار خاموش می سازد و بعـد از آن (SCR) هـا خـاموش می شوند. توجه داشته باشید که در صـورت فعـال بـودن پارامتر توقف آرام فرآیند خاموش شدن به آرامی صورت می پذیرد. یعنی در ابتدا جریـان مـدار الکتروموتـور قطـع مـی گـردد و پـس از آن کنتـاکتورK1  نیـز بدون بـار خاموش می شود و دستگاه در حالت آماده باش برای دریافت فرمان استارت مجدد قرار می گیرد.

امیدواریم که مطالب فوق برای شما مفید واقع شده باشد همچنین جهت مشاوره برای تعمیرات سافت استارتر و خرید انواع آن ها می توانید با کارشناسان مجرب شرکت لیان تماس حاصل کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *