کلیدها و وسایل حفاظتی بخش عمده قطعات داخل تابلو برق را تشکیل می دهند. ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ به عنوان ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ نام برده می شود که جهت ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ جریان برق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرند و ﺑﺎﻳد همه ی ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎيی که ﻋﺒﻮر می کنند را باید بتوانند ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪون آن که اﺛﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﺎ تنش های عبور اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ دچار مشکل نشود. همچنین ﻛﻠﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وصل نیست (ﻛﻠﻴﺪ قطع) ﺑﺎﻳﺪ قادر به تحمل اﺧﺘﻼف پتانسیل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ما ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎ باشد. نه تنها کلید بلکه تمامی اجزای کلید باید قابلیت تحمل عایقی ولتاژ اعمالی را داشته باشند.( تابلو برق در صنایع غذایی و نوشیدنی)

 

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ استاندارد هایی دارد که باید آن ها را رعایت کرد. در ادامه نکاتی را می گوییم که با رعایت آن ها باید دقت کنید که جریان نامی کلید های قابل استفاده در تابلو برق بر اساس نوع بار بایستی مساوی یا بزرگتر از مقادیر ذکر شده  باشد مگر اینکه در استاندارد ساخت کلید شرایط دیگری لحاظ گردد.

نکات انتخاب کلیدهای حفاظتی

 • ۱٫۲۵ در نظر گرفتن برابر حداکثر جریان مصرفی برای بارهای موتوری یا به طور کلی سلفی
 • در نظر گرفتن حداکثر جریان مصرفیبرای بارهای اهمی نظیر لامپ های رشته ای و بخاری های برقی در تابلو برق
 • کلیدهای روشنایی را باید بر اساس ولتاژ مدار باید انتخاب کرد. کلید روشنایی مدارات تک فاز باید قابلیت کار با حداقل ۲۵۰ ولت و جریان ۱۰ آمپر را دارا باشد.
 • در نظر گرفتن 2 برابر حداکثر جریان مصرفی برای بارهای خازنی یا بانک های خازنی(حفاظت بانک های خازنی با رله حفاظتی (بخش اول) و دوم)
 • درجه حفاظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو برق همخوانی داشته باشد و از درجه حفاظت تابلو کمتر نباشد.
 • از آنجایی که قدرت قطع اتصال کوتاه کلید های مینیاتوری کم است در نظر داشته باشید که از آن ها داخل تابلو برق فقط به منظور قطع و وصل عادی مدار استفاده گردد.
 • کلیدهای قدرت را بر اساس استانداردIEC56 یا سایر استانداردهای معتبر جهت اسفاده در تابلو برق انتخاب کنید.
 • دسترسی به کلیه کلیدها در تابلو برق به هنگام بهره برداری، سرویس و تعمیرات باید راحت باشد.
 • ایجاد ایمنی لازم با استفاده از اینترلاک صحیح بین کلیدها به منظور حفاظت کارکنان و تجهیزات
 • رعایت نکات کلید زنی در تابلو برق های فشار قوی
 • محفظه کلید فشار متوسط در تابلو برق نیز باید به گونه ای طراحی شود تا اثرات ناشی از دمای و اتصال کوتاه اختلالی در کار تابلو ایجاد نکند.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *