رله حفاظت BCF مخصوص بانک‌های خازنی برای سیستم‌های زمین شده یا نشده و آرایش‌های مختلف ستاره تکی یا دوبل، مثلث و H، فیوزهای داخلی یا خارجی یا بدون فیوز

توابع حفاظتی اصلی شامل واحدهای ولتاژ تفاضلی، عدم  تعادل ولتاژ و عدم تعادل جریان است، که همگی دارای قابلیت کالیبراسیون جهت حذف نامتعادلی‌های ذاتی بانک هستند.

رله BCF همچنین دارای واحدهای ولتاژی و جریانی اضافی برای حفاظت پشتیبان هستند.

توابع حفاظتی

60P, 60N, 50, 51, 50N, 51N, 50Q, 51Q, 50G, 51G, 50V, 51V, 67, 67N, 67G, 67P, 67Q, 87V, 59C, 27, 59, 59N, 64, 81M, 81m, 81D, 50BF.

ویژگی‌ها

  • واحد حفاظت دیفرانسیلی ولتاژ

این تابع اختلاف ولتاژ شینه با ولتاژ تپ میانی بانک خازنی را با در نظر گرفتن نسبت تبدیل PTها اندازه‌گیری می‌کند.

واحد تفاضلی ولتاژ‌ برای بانک‌های زمین نشده ولتاژ نوترال را نیز در محاسبات دیفرانسیلی در نظر می‌گیرد.

به محض اتصال بانک خازنی یک کالیبراسیون صورت می‌پذیرد که نامتعادلی‌ها و خطاهای ذاتی مربوط به فرآیند ساخت بانک خازنی را خنثی می‌کند.

  • واحد عدم تعادل ولتاژ جبران شده

این واحد اختلاف بین ولتاژ نول را با ولتاژ نول بانک خازنی اندازه‌گیری می‌کئد، با در نظر گرفتن نسبت تبدیل PTها، این اندازه‌گیری میزان عدم تعادل بانک خازنی را بدون احتساب عدم تعادل ولتاژ سیستم ارائه می‌دهد.

وجود قابلیت کالیبراسیون اجازه تنظیمات حساس‌تر را به واسطه حذف نامتعادلی ذاتی بانک می‌دهد.

  • واحد عدم تعادل جریان فاز

این حفاظت میزان جریان گردشی در یک فاز از دو بانک خازنی موازی را اندازه‌گیری می‌کند. این اندازه‌گیری باعث می‌شود نامتعادلی‌های ناشی از سیستم خود به خود حذف شود، چرا که هر دو بانک به یک میزان تحت تاثیر قرار می‌گیرند و همچنین سیستم کالیبراسیون برای این واحد موجود است.

  • واحد عدم تعادل جریان نوترال

این حفاظت جریان گردشی در نوترال مشترک بین دو بانک خازنی موازی را اندازه‌گیری می‌کند. این نوع اندازه‌گیری باعث می‌شود نامتعادلی‌های ناشی از سیستم خود به خود حذف شوند، چرا که هر دو بانک به یک میزان تحت تاثیر قرار می‌گیرند و همچنین سیستم کالیبراسیون برای این واحد موجود است.