تنظیم ولتاژ اتوماتیک برای حداکثر 5 ترانسفورماتور موازی

رگولاسیون ترانس‌های موازی با استفاده از روش‌های متر/اسلیو، جریان چرخشی، راکتانس منفی است و همچنین این رله دارای جبران‌ساز افت ولتاژ می‌باشد.

توابع حفاظتی

90, 59, 81m, 60VT.

رگولاسیون ولتاژ

رله RTF می‌تواند با محاسبه تفاوت بین ولتاژ اندازه‌گیری شده و نقطه مرجع داده شده و مقایسه آن با یک حد مشخص دستورات لازم برای تغییر وضعیت تپ چنجر را صادر نماید و اولین تغییر تپ بر اساس یک منحنی معکوس تاخیری یا زمان ثابت است و باقی تپ‌ها بر اساس زمان ثابت انجام می‌گیرند.

جبران افت ولتاژ خط

رله RTF می‌تواند با استفاده از جریان اندازه‌گیری شده و افت ولتاژ بین ترانسفورماتور بار فرایند جبران‌سازی  را به منظور ارائه یک ولتاژ پایدار تحت بار اجرا کند، که این کار به دو روش مختلف قابل اجرا است:

  • LDC-Z
  • LDC-R & X

رگولاسیون ترانسفورماتورهای موازی

تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای موازی با روش‌های ذیل امکان‌پذیر است:

  • مستر/اسلیو
  • جریان گردشی
  • راکتانس منفی

توسط دو روش اول می‌توان تنظیم ولتاژ حداکثر 5 ترانس موازی را با استفاده از سیستم GOOSE (IEC 61850 ed 1-2) اجرایی کرد.

نشانگر وضعیت تپ و پایش

وضعیت تپ فعال را می‌توان با استفاده از ورودی دیجیتال (به صورت مستقیم یا BCD)، یک ترنسدوسر آنالوگ جریان یا یک زنجیره مقاومتی پایش کرد .

پایش تپ این امکان رافراهم می‌کند که هشدارهای مناسب برای وضعیت‌های شدید یا غیر عادی تپ و همچنین تغییر تپ‌های ناموفق.