نمونه ای از رله های حفاظتی

کدهای حفاظتی مختلف در رله های حفاظتی

  رله های حفاظتی یکی از مهم ترین بخش های یکی سیستم قدرت می باشند. در صورت بروز خطا، به علت مقاوت پایین محل خطا، جریان بسیار زیادی از آن عبور خواهد کرد. در حالت کارکرد عادی شبکه عبور این جریان بالا غیر مجاز است ولی متاسفانه رخداد خطا سبب این امر می شود. به منظور حفاظت از تجهیزات گران قیمت به کار رفته، ایمنی و حفاظت از جان افراد و پرسنل، و هم چنین جلوگیری از گسترش خطا و ایجاد خاموشی های گسترده، استفاده از رله حفاظتی امری اجتناب ناپذیر می باشد(استفاده از رله های حفاظتی برای حفاظت از خطوط انتقال)

نمونه ای از رله های حفاظتی

رله حفاظتی انواع مختلفی دارد و می تواند از سیستم در برابر رخدادهای گوناگون مانند عبور جریان زیاد، ایجاد شدن گرمای زیاد، اضافه بار، نامتعادل شدن ولتاژ و … محافظت کند. رایج ترین نوع رله حفاظتی از سیستم در برابر عبور جریان زیاد محافظت می کند. دلیل استفاده بسیار زیاد از این نوع رله ها، خطرناک بودن عبور جریان زیاد از سیستم می باشد. همانطور که مشخص است جریان زیاد به همراه خود گرمای زیادی تولید می کند که سبب آتش سوزی خواهد شد. از دیگر انواع رله حفاظتی نیز در سیتسم به منظور کاربردهای متفاوت استفاده خواهد شد. (تفاوت بین رله های ۵۰۵۱N و رله ۵۰۵۱ G در چیست؟)

برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین اپراتورهای و استفاده کنندگان از رله حفاظتی در سراسر دنیا، برای هر یک از فانکشن های یک عدد یا کد خاص در نظر گرفته شده است. این کد خاص در سراسر دنیا و بین تمامی سازندگان رله حفاظتی و سایر تجهیزات حفاظتی و کنترلی مشترک می باشد. به این صورت استفاده و تنظیمات رله حفاظتی بسیار آسان تر خواهد بود. (توابع حفاظتی موجود در رله های حفاظتی)

رله های محافظتی

در ادامه تمامی کدهای حفاظتی موجود در رله حفاظتی را معرفی خواهیم کرد.

·   ۵۱V – Voltage Restrained Time Overcurrent

·   ۵۱Q – Negative Sequence Time Overcurrent

·   ۵۲ – AC circuit breaker

·   ۵۲a – AC circuit breaker position (contact open when circuit breaker open)

·   ۵۲b – AC circuit breaker position (contact closed when circuit breaker open)

·   ۵۳ – Exciter or Dc Generator Relay

·   ۵۴ – Turning Gear Engaging Device

·   ۵۵ – Power Factor Relay

·   ۵۶ – Field Application Relay

·   ۵۷ – Short-Circuiting or Grounding Device

·   ۵۸ – Rectification Failure Relay

·   ۵۹ – Overvoltage Relay

·   ۵۹B – Bank Phase Overvoltage

·   ۵۹P – Phase Overvoltage

·   ۵۹N – Neutral Overvoltage

·   ۵۹NU – Neutral Voltage Unbalance

·   ۵۹P – Phase Overvoltage

·   ۵۹X – Auxiliary Overvoltage

·   ۵۹Q – Negative Sequence Overvoltage

·   ۶۰ – Voltage or Current Balance Relay

·   ۶۰N – Neutral Current Unbalance

·   ۶۰P – Phase Current Unbalance

·   ۶۱ – Density Switch or Sensor

·   ۶۲ – Time-Delay Stopping or Opening Relay

·   ۶۳ – Pressure Switch Detector

·   ۶۴ – Ground Protective Relay

·   ۶۴F – Field Ground Protection

·   ۶۴R

– Rotor earth fault

·   ۶۴REF – Restricted earth fault differential

·   ۶۴S – Stator earth fault

·   ۶۴S – Sub-harmonic Stator Ground Protection

·   ۶۴TN – 100% Stator Ground

·   ۶۵ – Governor

·   ۶۶ – Notching or Jogging Device/Maximum Starting Rate/Starts Per Hour/Time Between Starts

·  ۶۷ – AC Directional Overcurrent Relay

·   ۶۷G – Ground Directional Overcurrent

·   ۶۷N – Neutral Directional Overcurrent

·   ۶۷Ns – Earth fault directional

·   ۶۷P – Phase Directional Overcurrent

·   ۶۷SG – Sensitive Ground Directional Overcurrent

·   ۶۷Q – Negative Sequence Directional Overcurrent

·   ۶۸ – Blocking Relay / Power Swing Blocking

·   ۶۹ – Permissive Control Device

·   ۷۰ – Rheostat

·   ۷۱ – Liquid Switch, Level Switch

·   ۷۲ – DC Circuit Breaker

·   ۷۳ – Load-Resistor Contactor

·   ۷۴ – Alarm Relay

·   ۷۵ – Position Changing Mechanism

·   ۷۶ – DC Overcurrent Relay

·   ۷۷ – Telemetering Device, Speed Sensor

·   ۷۸ – Phase Angle Measuring or Out-of-Step Protective Relay

·   ۷۸V – Loss of Mains

·   ۷۹ – AC Reclosing Relay / Auto Reclose

·   ۸۰ – Liquid or Gas Flow Relay

·   ۸۱ – Frequency Relay

·   ۸۱O – Over Frequency

·   ۸۱R – Rate-of-Change Frequency

·   ۸۱U – Under Frequency

·   ۸۲ – DC Reclosing Relay

·   ۸۳ – Automatic Selective Control or Transfer Relay

·   ۸۴ – Operating Mechanism

·   ۸۵ – Pilot Communications, Carrier or Pilot-Wire Relay

·   ۸۶ – Lock-Out Relay, Master Trip Relay

·   ۸۷ – Differential Protective Relay

·   ۸۷B – Bus Differential

·   ۸۷G – Generator Differential

·   ۸۷GT – Generator/Transformer Differential

·   ۸۷L – Segregated Line Current Differential

·   ۸۷LG – Ground Line Current Differential

·   ۸۷M – Motor Differential

·   ۸۷O – Overall Differential

·   ۸۷PC – Phase Comparison

·   ۸۷RGF – Restricted Ground Fault

·   ۸۷S – Stator Differential

·   ۸۷S – Percent Differential

·   ۸۷T – Transformer Differential

·   ۸۷V – Voltage Differential

·   ۸۸ – Auxiliary Motor or Motor Generator

·   ۸۹ – Line Switch

·   ۹۰ – Regulating Device

·   ۹۱ – Voltage Directional Relay

·   ۹۲ – Voltage And Power Directional Relay

·   ۹۳ – Field-Changing Contactor

·   ۹۴ – Tripping or Trip-Free Relay

·   ۱ – Master Element

·   ۲ – Time-delay Starting or Closing Relay

·   ۳- Checking or Interlocking Relay, complete Sequence

·   ۴ – Master Protective

·   ۵ – Stopping Device, Emergency Stop Switch

·   ۶ – Starting Circuit Breaker

·   ۷ – Rate of Change Relay

·   ۸ – Control Power Disconnecting Device

·   ۹ – Reversing Device

·   ۱۰ – Unit Sequence Switch

·   ۱۱ – Multifunction Device

·   ۱۲ – Overspeed Device

·   ۱۳ – Synchronous-Speed Device

·   ۱۴ – Underspeed Device

·   ۱۵ – Speed or Frequency Matching Device

·   ۱۶ – Data Communications Device

·   ۱۷ – Shunting or Discharge Switch

·   ۱۸ – Accelerating or Decelerating Device

·   ۱۹ – Starting-to-Running Transition Contactor

·   ۲۰ – Electrically-Operated Valve ( Solenoid Valve )

·   ۲۱ – Distance Relay

·   ۲۱G – Ground Distance

·   ۲۱P – Phase Distance

·   ۲۲ – Equalizer circuit breaker

·   ۲۳ – Temperature control device, Heater

·   ۲۴ – Volts per hertz relay

·   ۲۵ – Synchronizing or synchronism-check device

·   ۲۶ – Apparatus thermal device, Temperature Switch

·   ۲۷ – Undervoltage relay

·   ۲۷P – Phase Undervoltage

·   ۲۷S – DC undervoltage relay

·   ۲۷TN – Third Harmonic Neutral Undervoltage

·   ۲۷TN/59N – 100% Stator Earth Fault

·   ۲۷X – Auxiliary Undervoltage

·   ۲۷ AUX – Undervoltage Auxiliary Input

·   ۲۷/۲۷X – Bus/Line Undervoltage

·   ۲۷/۵۰ – Accidental Generator Energization

·   ۲۸ – Flame Detector

·   ۲۹ – Isolating Contactor

·   ۳۰ – Annunciator Relay

·   ۳۱ – Separate Excitation Device

·   ۳۲ – Directional Power Relay

·   ۳۲L – Low Forward Power

·   ۳۲H – High Directional Power

·   ۳۲N – Wattmetric Zero-Sequence Directional

·   ۳۲P – Directional Power

·   ۳۲R – Reverse Power

·   ۳۳ – Position Switch

·   ۳۴ – Master Sequence Device

·   ۳۵ – Brush-Operating or Slip-ring Short Circuiting Device

·   ۳۶ – Polarity or Polarizing Voltage Device

·   ۳۷ – Undercurrent or Underpower Relay

·   ۳۷P – Underpower

·   ۳۸ – Bearing Protective Device / Bearing Rtd

·   ۳۹ – Mechanical Condition Monitor ( Vibration )

·   ۴۰ – Field Relay / Loss of Excitation

·   ۴۱ – Field Circuit Breaker

·   ۴۲ – Running Circuit Breaker

·   ۴۳ – Manual Transfer or Selector Device

·   ۴۴ – Unit Sequence Starting Relay

·   ۴۵ – Fire Detector

·   ۴۶ – Reverse-Phase or Phase Balance Current Relay or Stator Current Unbalance

·   ۴۷ – Phase-Sequence or Phase Balance Voltage Relay

·   ۴۸ – Incomplete Sequence Relay / Blocked Rotor

·   ۴۹ – Machine or Transformer Thermal Relay / Thermal Overload

·   ۴۹RTD – RTD Biased Thermal Overload

·   ۵۰ – Instantaneous Overcurrent Relay

·   ۵۰BF – Breaker Failure or LBB ( Local Breaker Back-up )

·   ۵۰DD – Current Disturbance Detector

·   ۵۰EF – End Fault Protection

·   ۵۰G – Ground Instantaneous Overcurrent

·   ۵۰IG – Isolated Ground Instantaneous Overcurrent

·   ۵۰LR – Acceleration Time

·   ۵۰N – Neutral Instantaneous Overcurrent

·   ۵۰NBF – Neutral Instantaneous Breaker Failure

·   ۵۰P – Phase Instantaneous Overcurrent

·   ۵۰SG – Sensitive Ground Instantaneous Overcurrent

·   ۵۰SP – Split Phase Instantaneous Current

·   ۵۰Q – Negative Sequence Instantaneous Overcurrent

·   ۵۰/۲۷ – Accidental Energization

·   ۵۰/۵۱ – Instantaneous / Time-delay Overcurrent relay

·   ۵۰/۷۴ – Ct Trouble

·   ۵۰/۸۷ – Instantaneous Differential

·   ۵۱ – AC Time Overcurrent Relay

·   ۵۱G – Ground Time Overcurrent

·   ۵۱LR – AC inverse time overcurrent (locked rotor) protection relay

·   ۵۱N – Neutral Time Overcurrent

·   ۵۱P – Phase Time Overcurrent

·   ۵۱R – Locked / Stalled Rotor

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با کدهای حفاظتی و کاربرد هر یک از آنها می توانید به سایر مقالات منتشر شده در سایت شرکت لیان الکتریک ویرا مراجعه بفرمایید. (رله های ثانویه فشار متوسط فنوکس، نسل جدیدی از رله های حفاظتی)

نمونه ای از رله حفاظتی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *