تنظیم پارامترهای سافت استارتر

پیشتر در مقالات ” راهکارهای تنظیم پارامترهای مختلف سافت استارتر “  و ” راهکارهای تنظیم پارامترهای مختلف سافت استارتر (2) “  با تعدادی از پارامترهای قابل تنظیم پس از تعمیرات سافت استارتر آشنا شدیم. در این مقاله به بررسی سایر پارامترهای قابل تنظیم در سافت استارترها می پردازیم.

تنظیم ولتاژ

min voltage Protect پارامتر :

در این بخش می توانید پارامتر مقـدار کمتـرین ولتـاژ کـار را بـرای الکتروموتـور تعریف نمایید. کارکرد این پارامتر برای حفاظـت در برابر افـت ولتـاژ شـبکه است و جزو پارامترهایی است که پس از تعمیرات سافت استارتر تنظیم می شود. ایـن میزان در صـورت هماهنـگی سـاختار الکتروموتـور مربوطــه تــا مقــدار کمتــرین 300v امکان پذیر اســت کــه در نمونــه هــای خــارجی ایــن مقــدار  چیــزی حدود10% افت ولتاژ شبکه یعنی حداقل 340v می باشد. پارامتر های مربوطه در صـفحه LCD به شکل زیـر نمایش داده می شوند کـه پـس از تنظـیم کردن مقـادیر آن توسط کاربر با فشار دادن دکمه set به خط بعدی می رود.

Min volt Protect

XXX   volt

Timer پارامتر :

با استفاده از ایـن پـارامتر پس از تعمیرات سافت استارتر کـاربر مقـدار زمـان تـاخیر در خـاموش کـردن الکتروموتـور توسـط دسـتگاه را در صـورت وجود افـت ولتـاژ بیشتر از حـد مجاز تعریـف مـی کنـد که به شکل زیر نمایش داده می شود.

Volt Fault time    sec xxx

دســتگاه سافت استارتر بعد از گذشــتن مقدار زمان تعریف شده در پــارامتر voltage time الکتروموتــور را خــاموش می کند و پیام زیر را نشان می دهد:

Volt Fault W.M

320 V     10 sec

 BY PASS MOD پارامتر

با کمک این پـارامتر کـاربر وضـعیت کنتـاکتور K2  کـه کار آن بـای پـس کـردن SCR هـای سافت استارتر می باشـد را تعــین می کند. بدین معنا که در حالتی کــه ایــن پــارامتر ACTIVE باشــد بعد از راه انــدازی الکتروموتــور K2 روشــن می شود و بار SCR ها را بــه دوش می کشد و با اینکار از تلفــات حرارتــی SCR هــای دســتگاه سافت استارتر جلــوگیری کرده و نیاز به تعمیرات سافت استارتر را بسیار کمتر می کند. امــا در حالت DEACTIVE بودن ایــن پــارامتر سافت استارتر بعد از راه انــدازی نــرم الکتروموتــور کنتــاکتور K2 را روشــن نمی کنــد و در صــورت فــول بــار نبــودن الکتروموتــور به مد ENERGY OPTIMIZING  می رود. در این حالت با کم کردن مقدار انــرژی مصرفی به صرفه جویی در هزینه ها کمک می شود. اســتفاده کردن از سیســتم ENERGY OPTIMIZER تنها در مــدل هــایی که ایــن قابلیــت را دارند امکــان پذیر می باشد.   تنظیم پارامترهای سافت استارتر

پـس از تنظـیم کردن آخـرین پـارامتر ها در صـورت فشـار دادن کلید ،#، HMI مقـادیر عـددی پـارامتر مربوطـه را SAVE کرده و با ارسال کردن اطلاعات همه ی پارامترهـا در سافت استارتر بـه حالـت نرمـال و آمـاده بـه کـار بـر مـیگردد که گزینه ی مناسبب برای پس از تعمیرات سافت استارتر است. وقتی اطلاعـات در حال ارسال هستند پیام هـای زیـر بـه ترتیـب در رویLCD  سافت استارتر نشان داده می شـود کـه این فرایند ممکن است حدود چند ثانیه طول بکشد.

HMI  در حالت ارسال اطلاعات به سافت استارتر می باشد :

Sending Data To

  …Starter

HMI  در حال باز خوانی اطلاعات و تطبیق آنها بااطلاعات ارسالی می باشد :

Reload Data From

… Starter

عملیات انتقال اطلاعات و تطبیق آن انجام شده است :

Verifying Data

Complete OK

در صورت انطباق نداشتن اطلاعات یا اشکال در ارسال دستگاه سافت استارتر مجددا برای ارسال اطلاعات سعی خواهد کرد:

Data Transfer

Invalid

سافت استارتر پس از پایان عملیات منتقل کردن اطلاعات با نمایش متن روبرو آماده به کار خواهد بود.

Soft starter

  Ready To Start

امیدواریم که مطالب فوق برای شما مفید واقع شده باشد همچنین جهت مشاوره برای تعمیرات سافت استارتر و خرید انواع آن ها می توانید با کارشناسان مجرب شرکت لیان تماس حاصل کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *