رله حفاظت دیفرانسیل طولی مدل DLF

حفاظت دیفرانسیل خط ماژولار مجهز به حفاظت دیستانس پشتیبان. هر دو واحد حفاظتی برای خطوط با هر سطح ولتاژ، هوایی یا زیر زمین، چند ترمینال و مدارهای تک یا موازی مناسب هستند. DLF شامل تمام عملکردهای حفاظتی، کنترلی و اندازه گیری برای یک خط برق با یا بدون جبران سری، یک کلیده، و تریپ یک یا سه فاز مناسب است. ... ادامه مطلب

رله حفاظت دیستانس مدل ZLF

رله حفاظت دیستانس با ساختار ماژولار و عملکرد زیر یک سیکل مناسب برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر پیکربندی: مدارهای هوایی یا زیرزمینی، مدارهای تک یا موازی رله حفاظت دیستانس ZLF شامل تمام عملکردهای حفاظتی، کنترلی و اندازه گیری برای یک خط برق، با یا بدون جبران سری، آرایش های یک یا دو کلیده، و تریپ تک یا سه فاز است. ... ادامه مطلب