رله ثانویه SIL-V

رله مولتی فانکشن ولتاژی،فرکانسی و سنکرون چک SIL-V رله حفاظت ولتاژی، فرکانسی و سنکرون چک می باشد. دارای توابع حفاظتی ۲۵ : حفاظت سنکرون چک ۲۷ : حفاظت افت ولتاژ ۲۷V1 : حفاظت افت ولتاژ توالی مثبت ۵۰BF : (حفاظت عدم قطع دژنکتور؛ بررسی و حفاظت در صورتی­که بریکر نتواند پس از صدور فرمان تریپینگ عمل کند). […]

رله مولتی فانکشن SIL-G

رله مولتی فانکشن SIL-G رله حفاظت ژنراتور می باشد. دارای توابع حفاظتی ۵۰P : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار) ۵۰N/G : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر خطای اتصال فاز به زمین) ۲۵ : حفاظت سنکرون چک ۲۷P : حفاظت افت ولتاژ فاز ۳۲ : حفاظت افزایش توان سه فاز ۳۷ : حفاظت سه […]

رله مولتی فانکشن SIL-B

رله مولتی فانکشن SIL-B   رله حفاظتی مولتی فانکشن فیدر می باشد. دارای توابع حفاظتی ۵۰P : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار) ۵۰N/G : (حفاظت آنی و تأخیری رله در برابر خطای اتصال فاز به زمین) ۲۵ : حفاظت سنکرون چک ۲۷P : حفاظت افت ولتاژ فاز ۳۲ : حفاظت افزایش توان […]

رله حفاظت جریانی فیدر SIL-A

رله حفاظت جریانی فیدر SIL-A رله ثانویه SIL-A رله ای بسیار مناسب برای پست های فوق توزیع، فیدر های صنعتی و پست های شرکت توزیع نیروی برقی که قابلیت ریکلوز و اتوماسیون را نیاز دارند، می باشد. دارای توابع حفاظتی ۵۰/۵۱P : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار) ۵۰/۵۱N/G : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر خطای […]